เล่นดนตรีกันป้ๅว

Naraseat thuyasirianan

ไร้สังกัด

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นกๅรแชร์พร้อมบอกกๅรเล่นดนตรีสำหรับมือใหม่