เทคโนโลยีสารสนเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนเกี่ยวกับ Potoshop ตลอดภาคเรียน