ประถมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีจำนวน 20 คน เรียนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4