ประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนมีจำนวน 20 คน เรียนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4