homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี(สาระคอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(สาระคอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาย พัฒนเกียรติ กลั่นแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(สาระคอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13777

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office Word2010


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)