home57-2 4914802+4944902 การฝึกประสบการณ์ฯ (ภาคปกติ+กศ.บป.)
personperson_add
57-2 4914802+4944902 การฝึกประสบการณ์ฯ (ภาคปกติ+กศ.บป.)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
57-2 4914802+4944902 การฝึกประสบการณ์ฯ (ภาคปกติ+กศ.บป.)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13781

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน
  • สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาค กศ.บป.) ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 /2557
  • ในรายวิชา 4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ ผู้สอน: อาจารย์วรพล หนูนุ่น
  • และ
  • สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 /2557
  • ในรายวิชา 4914802 การฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน ผู้สอน: อาจารย์วรพล หนูนุ่น
  • และ
  • สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) (ภาค กศ.บป.) ที่ลงทะเบียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 /2557
  • ในรายวิชา 4914802 การฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน ผู้สอน: อาจารย์วรพล หนูนุ่น

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)