เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

57-2 4914802+4944902 การฝึกประสบการณ์ฯ (ภาคปกติ+กศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียน
  • สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาค กศ.บป.) ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 /2557
  • ในรายวิชา 4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ ผู้สอน: อาจารย์วรพล หนูนุ่น
  • และ
  • สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 /2557
  • ในรายวิชา 4914802 การฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน ผู้สอน: อาจารย์วรพล หนูนุ่น
  • และ
  • สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) (ภาค กศ.บป.) ที่ลงทะเบียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 /2557
  • ในรายวิชา 4914802 การฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน ผู้สอน: อาจารย์วรพล หนูนุ่น

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา