homeการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
personperson_add
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอน
สวิทย์ ไวยกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13784

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับปริญาตรี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)