เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สร้อยฟ้า เพาะบุญ

โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์วิทยา

ชั้นมัธยมศึกษา ชั้นที่ 2

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี