homeการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
personperson_add
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
สร้อยฟ้า เพาะบุญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13786

สถานศึกษา
โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา ชั้นที่ 2

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)