การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สร้อยฟ้า เพาะบุญ

โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา ชั้นที่ 2

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี