เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุวรรณี ทรงนิโครธ

โรงเรียนเสนาบดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 8.30 - 9.30 น.

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม