เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สนทนาภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

            การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  การเริ่มต้นจากการทักทายจนถึงการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ  ผู้ที่จะสมัครเรียนเพื่อทักษะจะต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด จะมีการทดสอบเพื่อจบหลักสูตรด้วยข้อสอบและการสัมภาษณ์  รายละเอียดอื่นๆกำลังจะเผยแพร่ต่อไป หลักสูตรนี้จะเปิดให้ทดลองเรียนเฉพาะบุคลากรสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เท่านั้น

เริ่มบทฝึกที่ 1    การทักทายและแนะนำตัว (Greeting and Introducing)