สนทนาภาษาอังกฤษ


ผู้สอน
นางสาว เยาวลักขณ์ อยู่ฤกษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สนทนาภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา
1379

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

คำอธิบายวิชา

            การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  การเริ่มต้นจากการทักทายจนถึงการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ  ผู้ที่จะสมัครเรียนเพื่อทักษะจะต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด จะมีการทดสอบเพื่อจบหลักสูตรด้วยข้อสอบและการสัมภาษณ์  รายละเอียดอื่นๆกำลังจะเผยแพร่ต่อไป หลักสูตรนี้จะเปิดให้ทดลองเรียนเฉพาะบุคลากรสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เท่านั้น

เริ่มบทฝึกที่ 1    การทักทายและแนะนำตัว (Greeting and Introducing)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books