คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน


มั ธยมศึกษาปีที่ 2

เวลาเรียน

8 ชั่วโมง / คาบ

เวลา

2 ชั่วโมง / คาบ

เวลา

10.20 – 12.05 น.