เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน


มั ธยมศึกษาปีที่ 2

เวลาเรียน

8 ชั่วโมง / คาบ

เวลา

2 ชั่วโมง / คาบ

เวลา

10.20 – 12.05 น.