เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)