เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ข้อมูลรอบตัว

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ข้อมูลรอบตัว รหัส วิชา ง. 13201

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 3