คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที 5

พรนิภา ทาหอม

ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 5

เวลา 12.40 -14.20