เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พรนิภา ทาหอม

ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 5

เวลา 12.40 -14.20