COM4902 Entrepreneurship in Computer Science การประกอบการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ตามคำอธิบายรายวิชาที่เผยแพร่ในชั้นเรียนและเว็บรายวิชา/สาขา

สำหรับหลักสูตรปี ๒๕๕๙ นักศึกษารุ่นปีการศึกษ ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓

วิชานี้จะเปลี่ยนเป็นวิชาอื่นและจะไม่มีการสอนสำหรับนักศึกษาที่มีรหัส ๕๔ เป็นต้นไป

 

 

ภาคการศึกษาที่สอน 

  • ๒/๒๕๕๔
  • TBA