ชั้น ม.1/6

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนอุตรดิตถ์

สมาชิกนักเรียนชั้น ม.1/6 มีทั้งหมด  40 คน

ครูประจำชั้น :

  1. ครูอุ่นเรือน เสือน้อย
  2. ครูศิริพร  บางสุด