วิชาคอมพิวเตอร์

กิตติพัฒน์ อยู่สุข

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและความสำคัญ ของคอมพิวเตอร์