วิชาคอมพิวเตอร์1

พฤษ ดีวงษา

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ฮาร์ดแวร์(Hardware)