วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2

เวลา 9.40 - 11.30 น.

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี