วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นำชัย รวมทรัพย์

โรงเรียนวัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกูล"

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2

เวลา 9.40 - 11.30 น.

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี