ข้อมุลและสารสนเทศ

ธวัชชัย มะลิซ้อน

โรงเรียน วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 13 ชั่วโมง

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร