ข้อมุลและสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 13 ชั่วโมง

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร