เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ข้อมุลและสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธวัชชัย มะลิซ้อน

โรงเรียน วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 13 ชั่วโมง

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร