เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภารดี แสนประสิทธิ์

โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม

หลักการเรียรู้เกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ประเภทการตัดสินใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ