เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ภารดี แสนประสิทธิ์

โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการเรียรู้เกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ประเภทการตัดสินใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ