คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อภิญญา ลมพะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

เวลา 08.30-10.10 น.

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร