ชั้น ม.1/3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 

ครูประจำชั้น :

  1. ครูปทุุมทิพย์  จรเกตุ
  2. ครูสุดใจ  มีจันทร์

smiley laugh yes