วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

จุไรรัตน์ คงเม่น

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี