เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุไรรัตน์ คงเม่น

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี