คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

การงานอาชีพและเทคโรโลยี