คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ดรุณี สุนทราวงค์

อยุธยาวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

การงานอาชีพและเทคโรโลยี