คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดรุณี สุนทราวงค์

อยุธยาวิทยาลัย

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

การงานอาชีพและเทคโรโลยี