การสร้างเอกสาร

สุดธิดา ชมชื่น

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

คำอธิบายชั้นเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ )

คำอธิบายรายวิชา