เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฤติยาภรณ์ ปานปลอด

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 เป็นวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชา