การจัดการสารสนเทศ

กฤติยาภรณ์ ปานปลอด

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 เป็นวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชา