homeโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
person
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

ผู้สอน
นางสาว เรวดี เกษตรเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1382

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบาย / โครงสร้างรายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)