เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปาณิศา รักถนอม

โงเรียนไทยรัฐวิทยา 2

คำอธิบายรายวิชา คอมพิวเตอร์ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ การเปิดปิดเครื่อง การใช้แป้นพิมพ์ ระบบปฏิบัติการ การจักทำสำเนาแผ่นบันทึก การขอดูสารบัญ แฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล คำสั่งต่างๆ ในการพิมพ์แฟ้มข้อมูลเอกสาร ค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความ คำสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การประยุกต์ใช้งานพิมพ์เอกสารต่างๆ

ปฏิบัติการใช้เครื่องและปรับแต่งบนจอ ใช้โปรแกรมประมวลคำ ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูลใช้คำสั่งการพิมพ์แฟ้มข้อมูล เอกสาร จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข กำหนดรูปแบบเอกสาร พิมพ์เอกสาร สร้างตาราง ค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความ ใช้คำสั่งพิมพ์พิเศษในการสั่งพิมพ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการจัดทำเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลคำ มารถประยุกต์การจัดทำเอกสารในรูปแบบต่างๆและสามารถสร้างชั้นงานจากโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ได้