เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ข้อมูลดิจิทัล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประภาพร ธรรมรจน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาเรียน 8 ชั่วโมงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ข้อมูลดิจิทัล