ข้อมูลดิจิทัล

ประภาพร ธรรมรจน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาเรียน 8 ชั่วโมงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ข้อมูลดิจิทัล