เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พื้นฐานระบบอินเตอร์เน็ต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต