พื้นฐานระบบอินเตอร์เน็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต