เทคโนโลยีสารสนเทศ

จตุพร ชะนะกลาง

โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ

คำอธิบายชั้นเรียน

จากการต้องการที่จะใช้งานสารสนเทศ ในการจัดการข้อมูล ประมวลผลข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกในการใช้งานภายในองกรณ์ จึงมีการแบ่งสารสนเทศออกเป็นหลายประเภทตามการทำงานของสารสนเทศนั้นๆ