เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จตุพร ชะนะกลาง

โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ

จากการต้องการที่จะใช้งานสารสนเทศ ในการจัดการข้อมูล ประมวลผลข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกในการใช้งานภายในองกรณ์ จึงมีการแบ่งสารสนเทศออกเป็นหลายประเภทตามการทำงานของสารสนเทศนั้นๆ