โปรแกรม Microsoft Excel
ผู้สอน

ปิยะพร แหยมเจริญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรม Microsoft Excel

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13844

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel

ศึกษาและฝึกทักษะทางด้านตารางการทำงานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ทักษะการใช้สมุดงาน การใช้สูตรและฟังก์ชัน ตกแต่งแผ่นงานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุอื่นๆ วาดภาพและปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ สร้างแผนภูมิและแผนที่ การบริหารข้อมูลบนแผ่นงาน สร้างแผ่นงานให้มีความสามารถสูงขึ้น การใช้สมุดงานร่วมกัน และการเชื่อมโยงสมุดงาน ประยุกต์ใช้งาน

โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีสมาธิในการทำงานจนสามารถนำทักษะปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.