เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โปรแกรม Microsoft Excel

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปิยะพร แหยมเจริญ

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel

ศึกษาและฝึกทักษะทางด้านตารางการทำงานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ทักษะการใช้สมุดงาน การใช้สูตรและฟังก์ชัน ตกแต่งแผ่นงานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุอื่นๆ วาดภาพและปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ สร้างแผนภูมิและแผนที่ การบริหารข้อมูลบนแผ่นงาน สร้างแผ่นงานให้มีความสามารถสูงขึ้น การใช้สมุดงานร่วมกัน และการเชื่อมโยงสมุดงาน ประยุกต์ใช้งาน

โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีสมาธิในการทำงานจนสามารถนำทักษะปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้