เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมลักษ์ ทับเฉย

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

ศึกษาวิธีการกำหนดลักษณะงาน วิเคราะห์ และสร้างตรรกะในการทำงาน ปฏิบัติการสร้างงาน ออกแบบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์การสร้างงาน สร้างรูปแบบ ออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสม และสามารถเขียนโปรแกรมในการใช้งานให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์สร้างงานต่างๆ ได้

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การอภิปรายการนำเสนอผลงาน การเผยแพร่ผลงาน และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

เพื่อให้เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม