ชั้นราษฏร ๑

ทศพล พิมพ์ศรี

ศูนย์บริการท่าตูม - = ชุมพลบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเปิด
เนื้อหาที่ศึกษาความเป็นจริงของชีวิตการการเรียนรู้แนวทางการดำรงอยู่  ตามหลักศาสนาพุทธ