ชั้นราษฏร ๑

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเปิด
เนื้อหาที่ศึกษาความเป็นจริงของชีวิตการการเรียนรู้แนวทางการดำรงอยู่  ตามหลักศาสนาพุทธ