วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน

ธนากร นันทารัมภ์

วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อมูลและสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงควรศึกษาประเภท ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา