เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธนากร นันทารัมภ์

วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

ข้อมูลและสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงควรศึกษาประเภท ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา