เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น ม.4

กฤษดา นราดิลก

โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นระบบสื่อสารข้อมูลที่มีความสำคัญในการติดต่อสื่อสาร และสามารถแบ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออกตามขนาดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เครือข่ายนั้นตั้งอยู่และลักษณะการใช้งาน