เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฤษดา นราดิลก

โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นระบบสื่อสารข้อมูลที่มีความสำคัญในการติดต่อสื่อสาร และสามารถแบ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออกตามขนาดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เครือข่ายนั้นตั้งอยู่และลักษณะการใช้งาน