ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (spreadsheet) หรือตารางคำนวณอิเล็กทรอนิคส์ ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักนิยมเก็บข้อมูลตัวเลข ที่เกี่ยวกับการคำนวณ พื้นที่การทำงานของ Microsoft Excel จะมีลักษณะเป็นตารางซึ่งเราจะเรียกว่า เวิร์กชีต