โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ปวช.2/3 คธ

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบการเรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ