ข้อมูลสารสนเทศ

วรพล พวงภู่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อมูลสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

1. ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม บันทึกจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การสำรวจ จากแหล่งข้อมูลโดยตรง

2. ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว สามารถที่จะนำไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที