วท 6001309 : การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์กับระบบงานใดระบบงานหนึ่ง ด้วยกลยุทธ์และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การออกแบบระบบเครือข่ายภายในองค์กร การบริหารจัดการเครือข่ายภายในองค์กร การจัดการข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนระบบ การประมวลผลแบบออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล