ภาษาอังกฤษ ป.1-6

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับนักเรียนปฏิบัติงานตามที่ครูมอบหมายและส่งรายงานให้ครู อีกทั้งทำงานตามความสนใจของนักเรียน