การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(กศ.บป.)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษารูปแบบการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ