การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(กศ.บป.)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษารูปแบบการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ