การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(กศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษารูปแบบการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ