การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์(กศ.บป.)

คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์แนวคิดและเทคนิคในการทำให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ ตลอดการเรียนจะเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตและสอนทักษะในการคิดเทียบได้กับการคิด สร้างสรรค์และการทำให้เกิดนวัตกรรม