เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์(กศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การประยุกต์แนวคิดและเทคนิคในการทำให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ ตลอดการเรียนจะเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตและสอนทักษะในการคิดเทียบได้กับการคิด สร้างสรรค์และการทำให้เกิดนวัตกรรม