คอมพิวเตอร์

อรระวี ฮานาฟี

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู2504)

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 5

เวลาเรียนรวม 17 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี