คอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 5

เวลาเรียนรวม 17 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี