คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำ

กฤติยาภรณ์ ปานปลอด

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีี่่ 1