การจัดการการผลิตและดำเนินงาน(กศ.บป.)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการบริหารและจัดการการผลิต เพื่อลดต้นทุน