การจัดการการผลิตและดำเนินงาน(กศ.บป.)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการบริหารและจัดการการผลิต เพื่อลดต้นทุน