เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการการผลิตและดำเนินงาน(กศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาการบริหารและจัดการการผลิต เพื่อลดต้นทุน