การทำงานของคอมพิวเตอร์

กฤติยาภรณ์ ปานปลอด

โรเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีี่ 1