เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GE219-501 Computer and Information Technology 2-2014

เกี่ยวกับชั้นเรียนพื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ การนำเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบัน และเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในอนาคต รวมถึงการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่างๆ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง