วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 20 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี