วิชาคอมพิวเตอร์2

พฤษ ดีวงษา

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี